Universal Wastegates


Anthony
T3 Internal
Wastegates (1)

$241.25

Anthony
GT II
Wastegates (2)

$713.70

Anthony
PW39
Wastegates (1)

$212.49

Anthony
PW46
Wastegates (1)

$312.49
Synapse
Anthony
40 mm
Wastegates (4)

$259.15 - $304.37
Synapse
Anthony
50 mm
Wastegates (4)

$355.58 - $409.62

Anthony
38mm
Wastegates (70)

$267.94 - $305.81

Anthony
41mm
Wastegates (70)

$331.25 - $346.25

Anthony
46mm
Wastegates (64)

$520.00 - $532.00

Anthony
MV-R 44mm
Wastegates (5)

$362.00

Anthony
MV-S 38mm V-Band
Wastegates (5)

$267.50

Anthony
V60
Wastegates (63)

$561.25

Anthony
DeltaGate Mark II
Wastegates (1)

$345.15

Anthony
Evolution
Wastegates (1)

$414.17

Anthony
Newgen
Wastegates (1)

$855.33

Anthony
T3
Wastegates (1)

$117.30

Anthony
Compgate 40
Wastegates (4)

$324.99

Anthony
Hyper-Gate 45
Wastegates (4)

$399.28

Anthony
Power-Gate 60
Wastegates (4)

$584.99

Anthony
Pro-Gate 50
Wastegates (4)

$557.13

Anthony
Ultra-Gate 38
Wastegates (4)

$278.56
Vibrant
Anthony
40 mm
Wastegates (4)

$259.15 - $304.37
Vibrant
Anthony
50 mm
Wastegates (4)

$355.58 - $409.62

Have you seen these A4 parts?