Honda Civic Performance Parts

matt
Honda Civic Air Boxes (1)

$825.55
matt
Honda Civic Air Filters (8)

$32.58 - $68.95
matt
Honda Civic Air Intakes (23)

$95.71 - $636.49
matt
Honda Civic Air Suspension Kits (6)

$2,391.30 - $3,931.25
matt
Honda Civic Alignment Tools (1)

$3.80
matt
Honda Civic Arm Rests (1)

$258.38
matt
Honda Civic Axles (11)

$129.99 - $2,123.32
matt
Honda Civic Ball Joints (1)

$29.00
matt
Honda Civic Battery Kits (1)

$85.49 - $151.99
matt
Honda Civic Battery Tie Downs (2)

$32.99 - $42.46
matt
Honda Civic Belts (1)

$10.17
matt
Honda Civic Big Brake Kits (18)

$103.95 - $5,730.00
matt
Honda Civic Block Guards (3)

$73.32 - $87.98
matt
Honda Civic Blocks (1)

$2,592.06
matt
Honda Civic Body Kits (1)

$385.67
matt
Honda Civic Bolts (1)

$69.99
matt
Honda Civic Brake Kits (3)

$276.10 - $693.44
matt
Honda Civic Brake Lines (17)

$66.00 - $510.00
matt
Honda Civic Brake Pads (41)

$32.80 - $285.00
matt
Honda Civic Brake Rotors (29)

$50.54 - $473.00
matt
Honda Civic Brake Shoes (1)

$99.00
matt
Honda Civic Bug Deflectors (1)

$79.95
matt
Honda Civic Bushings (14)

$9.10 - $259.78
matt
Honda Civic Cam Gears (10)

$75.20 - $395.10
matt
Honda Civic Cam Position Sensors (1)

$57.13
matt
Honda Civic Cam Seals (4)

$7.50 - $29.99
matt
Honda Civic Camber Kits (20)

$11.35 - $540.32
matt
Honda Civic Cams (14)

$230.94 - $1,027.82
matt
Honda Civic Catalytic Converters (4)

$90.97 - $582.20
matt
Honda Civic Check Engine Light Eliminators (1)

$45.00
matt
Honda Civic Check Valves (3)

$31.44 - $64.95
matt
Honda Civic Clutch Disks (3)

$97.17 - $138.47
matt
Honda Civic Clutch Kits (68)

$120.75 - $4,465.69
matt
Honda Civic Clutch Lines (9)

$7.32 - $32.28
matt
Honda Civic Coil Over Spring Seats (1)

$15.49
matt
Honda Civic Coilovers (52)

$135.00 - $4,510.95
matt
Honda Civic Connecting Rods (12)

$346.14 - $1,188.00
matt
Honda Civic Conversion Kits (2)

$184.50 - $299.99
matt
Honda Civic Cooling Plates (3)

$130.00 - $284.99
matt
Honda Civic Covers (1)

$19.99
matt
Honda Civic Crankshaft Bolts (1)

$17.45
matt
Honda Civic Crankshaft Seals (1)

$8.50 - $16.18
matt
Honda Civic Crankshafts (1)

$794.44 - $1,960.04
matt
Honda Civic Cylinder Sleeves (1)

$529.38 - $733.15
matt
Honda Civic Damper Kits (3)

$73.21 - $325.24
matt
Honda Civic Dash Kits (1)

$236.86
matt
Honda Civic Dash Pods (1)

$80.48
matt
Honda Civic Differentials (8)

$389.48 - $2,181.00
matt
Honda Civic Distributor Caps (3)

$22.99 - $70.70
matt
Honda Civic Distributor O Rings (1)

$1.87
matt
Honda Civic Distributor Rotors (2)

$12.61 - $20.99
matt
Honda Civic Distributors (2)

$315.00 - $573.90
matt
Honda Civic Door Mouldings (1)

$23.65
matt
Honda Civic Door Panels (1)

$727.47
matt
Honda Civic Doors (1)

$1,860.98
matt
Honda Civic Downpipes (1)

$135.00
matt
Honda Civic ECU Harness (1)

$146.99
matt
Honda Civic ECU Pins (1)

$0.38
matt
Honda Civic Electric Cooling Fans (1)

$246.75
matt
Honda Civic EMS Harnesses (2)

$9.99 - $155.34
matt
Honda Civic End Links (2)

$43.90 - $247.52
matt
Honda Civic Engine Brackets (1)

$86.25 - $199.00
matt
Honda Civic Engine Gasket Sets (1)

$84.31 - $155.76
matt
Honda Civic Engine Management Piggyback (4)

$349.95 - $695.00
matt
Honda Civic Engine Management Stand Alone (3)

$495.00 - $1,313.88
matt
Honda Civic Exhaust Flanges (1)

$49.99
matt
Honda Civic Exhaust Gaskets (1)

$24.27 - $40.16
matt
Honda Civic Exhaust Hangers (1)

$38.60
matt
Honda Civic Exhaust Manifolds (6)

$312.32 - $1,229.00
matt
Honda Civic Exhaust Systems (39)

$55.10 - $1,125.00
matt
Honda Civic Fan Switches (4)

$37.50 - $69.92
matt
Honda Civic Fender Braces (1)

$246.86
matt
Honda Civic Fenders (4)

$143.20 - $710.56
matt
Honda Civic Floor Mats (7)

$60.00 - $187.90
matt
Honda Civic Flywheel Bolts (1)

$36.41 - $47.92
matt
Honda Civic Flywheel Inserts (1)

$46.79
matt
Honda Civic Flywheels (11)

$170.51 - $405.00
matt
Honda Civic Fog Light Covers (2)

$104.49 - $142.49
matt
Honda Civic Fog Lights (2)

$41.19 - $123.49
matt
Honda Civic Front Bumpers (14)

$136.00 - $279.20
matt
Honda Civic Front Lip Spoilers (10)

$33.83 - $549.78
matt
Honda Civic Fuel Filters (1)

$120.20
matt
Honda Civic Fuel Injector Resistor Boxes (1)

$126.38
matt
Honda Civic Fuel Injectors (6)

$55.99 - $960.00
matt
Honda Civic Fuel Pressure Gauges (1)

$39.12
matt
Honda Civic Fuel Pressure Regulators (3)

$40.00 - $142.56
matt
Honda Civic Fuel Pump Install Kits (1)

$14.77 - $28.31
matt
Honda Civic Fuel Pumps (6)

$68.22 - $179.95
matt
Honda Civic Fuel Rail Accessories (1)

$23.21
matt
Honda Civic Fuel Rails (3)

$78.74 - $209.99
matt
Honda Civic Gauge Pods (1)

$85.49
matt
Honda Civic Grills (4)

$23.54 - $236.85
matt
Honda Civic Ground Wires (1)

$94.00
matt
Honda Civic Harmonic Balancers (2)

$224.00 - $560.35
matt
Honda Civic Harness Bars (1)

$449.00
matt
Honda Civic Harnesses (3)

$50.02 - $209.90
matt
Honda Civic Head Gasket Sets (3)

$75.92 - $252.83
matt
Honda Civic Head Gaskets (5)

$34.30 - $223.88
matt
Honda Civic Head Studs (1)

$101.87 - $134.42
matt
Honda Civic Headers (15)

$153.00 - $1,108.68
matt
Honda Civic Headlight Covers (1)

$64.95
matt
Honda Civic Headlights (9)

$73.55 - $183.88
matt
Honda Civic Heater Hoses (1)

$18.75
matt
Honda Civic Hood Dampers (1)

$129.99 - $149.99
matt
Honda Civic Hoods (23)

$279.20 - $1,476.47
matt
Honda Civic Hose Kits (1)

$71.66 - $160.05
matt
Honda Civic Ignition Systems (1)

$219.29
matt
Honda Civic Instrument Cluster Bezels (4)

$25.00 - $34.95
matt
Honda Civic Intake Manifold Covers (2)

$142.49 - $151.99
matt
Honda Civic Intake Manifold Gaskets (4)

$12.12 - $56.65
matt
Honda Civic Intake Manifolds (4)

$190.00 - $754.48
matt
Honda Civic Intermediate Shafts (2)

$98.60 - $388.21
matt
Honda Civic Lower Arm Bars (3)

$120.00 - $380.00
matt
Honda Civic Lower Control Arms (6)

$106.10 - $235.99
matt
Honda Civic Lower Frame Braces (11)

$39.83 - $373.09
matt
Honda Civic Lug Nuts (2)

$4.69 - $82.00
matt
Honda Civic Main Bearings (2)

$34.02 - $78.33
matt
Honda Civic Main Studs (1)

$81.62 - $90.53
matt
Honda Civic Master Cylinder Braces (1)

$70.40
matt
Honda Civic Mirror Covers (1)

$48.45
matt
Honda Civic Mirrors (1)

$257.14
matt
Honda Civic Motor Mount Inserts (2)

$25.27 - $63.63
matt
Honda Civic Motor Mounts (11)

$94.17 - $516.50
matt
Honda Civic Mount Kits (2)

$128.22 - $460.44
matt
Honda Civic Nitrous Kits (3)

$699.00 - $1,162.42
matt
Honda Civic O2 Housings (1)

$222.19
matt
Honda Civic Oil Catch Tanks (1)

$117.90
matt
Honda Civic Oil Cooler Kits (1)

$726.75
matt
Honda Civic Oil Drain Plug Crush Washers (1)

$0.35
matt
Honda Civic Oil Drain Plugs (2)

$29.99 - $61.47
matt
Honda Civic Oil Filler Caps (6)

$29.99 - $114.42
matt
Honda Civic Oil Filters (3)

$4.80 - $9.61
matt
Honda Civic Pillar Pods (3)

$26.31 - $96.32
matt
Honda Civic Pillow Ball Mounts (1)

$166.90 - $213.26
matt
Honda Civic Pilot Bearings (2)

$6.33 - $17.07
matt
Honda Civic Piston Rings (4)

$25.81 - $84.58
matt
Honda Civic Pistons (8)

$136.76 - $1,100.00
matt
Honda Civic Pressure Plate Bolt Kits (1)

$13.25 - $19.33
matt
Honda Civic Pressure Plates (2)

$151.24 - $327.05
matt
Honda Civic Pulleys (6)

$79.20 - $273.00
matt
Honda Civic Radiator Brackets (5)

$16.14 - $32.94
matt
Honda Civic Radiator Caps (1)

$49.96 - $64.04
matt
Honda Civic Radiator Fan Shrouds (2)

$129.18 - $185.50
matt
Honda Civic Radiator Hoses (5)

$75.00 - $298.88
matt
Honda Civic Radiators (9)

$149.99 - $332.22
matt
Honda Civic Rear Bumper Lips (1)

$421.75 - $440.09
matt
Honda Civic Rocker Arms (1)

$179.65
matt
Honda Civic Rod Bearings (3)

$9.66 - $80.62
matt
Honda Civic Rod Bolts (1)

$39.41 - $100.07
matt
Honda Civic Roll Cages (5)

$240.30 - $987.10
matt
Honda Civic Seat Brackets (6)

$89.96 - $285.00
matt
Honda Civic Shift Knobs (2)

$70.00 - $80.00
matt
Honda Civic Shifter Bushings (2)

$15.99 - $24.26
matt
Honda Civic Shifter Parts (2)

$149.00
matt
Honda Civic Shocks (20)

$28.72 - $763.48
matt
Honda Civic Short Shifters (10)

$19.98 - $188.10
matt
Honda Civic Side Skirts (4)

$609.05
matt
Honda Civic Solenoid Covers (2)

$23.99 - $29.99
matt
Honda Civic Solenoids (1)

$119.99
matt
Honda Civic Spacers (1)

$54.99
matt
Honda Civic Spark Plug Covers (4)

$85.49 - $179.00
matt
Honda Civic Spark Plug Wires (12)

$23.93 - $231.54
matt
Honda Civic Spark Plugs (5)

$2.37 - $12.40
matt
Honda Civic Spoilers (2)

$252.00 - $444.38
matt
Honda Civic Spools (1)

$433.32 - $519.99
matt
Honda Civic Springs (22)

$76.13 - $799.20
matt
Honda Civic Steering Wheel Hubs (3)

$76.00 - $107.66
matt
Honda Civic Stroker Kits (7)

$2,038.42 - $3,748.04
matt
Honda Civic Strut Mounts (1)

$272.00 - $281.60
matt
Honda Civic Strut Tower Bars (24)

$44.65 - $540.00
matt
Honda Civic Subframe Bolts (1)

$29.99 - $65.00
matt
Honda Civic Supercharger Kits (1)

$4,629.53 - $5,416.88
matt
Honda Civic Suspension Kits (8)

$453.74 - $980.61
matt
Honda Civic Sway Bars (14)

$112.64 - $463.84
matt
Honda Civic Taillights (5)

$72.72 - $240.35
matt
Honda Civic Tension Rods (1)

$85.50
matt
Honda Civic Test Pipes (3)

$46.78 - $98.39
matt
Honda Civic Thermostats (4)

$48.00 - $114.78
matt
Honda Civic Throttle Bodies (8)

$143.50 - $1,949.00
matt
Honda Civic Throttle Body Gaskets (2)

$6.13 - $13.00
matt
Honda Civic Throttle Body Spacers (2)

$33.95 - $109.00
matt
Honda Civic Throttle Controllers (2)

$179.00 - $404.10
matt
Honda Civic Throttle Position Sensors (3)

$35.00 - $78.60
matt
Honda Civic Throttle Rotors (1)

$32.73 - $33.00
matt
Honda Civic Throwout Bearings (2)

$35.29 - $59.13
matt
Honda Civic Thrust Bearings (1)

$13.70
matt
Honda Civic Tie Bars (2)

$125.00 - $128.26
matt
Honda Civic Timing Belt Tensioners (1)

$114.87
matt
Honda Civic Timing Belts (4)

$68.73 - $233.00
matt
Honda Civic Timing Covers (1)

$20.13 - $25.85
matt
Honda Civic Toe Kits (3)

$79.92 - $184.09
matt
Honda Civic TOOLS (1)

$34.99
matt
Honda Civic Trailing Arms (1)

$85.50
matt
Honda Civic Transmission Mounts (2)

$92.50 - $179.00
matt
Honda Civic Trunks (7)

$242.24 - $676.72
matt
Honda Civic Turbo Kits (1)

$5,462.50
matt
Honda Civic Under Braces (5)

$63.00 - $222.08
matt
Honda Civic Valve Cover Gaskets (1)

$9.97 - $10.95
matt
Honda Civic Valve Guides (2)

$6.17 - $548.17
matt
Honda Civic Valve Locks (1)

$6.03
matt
Honda Civic Valve Seals (2)

$2.34 - $11.00
matt
Honda Civic Valve Seat Locators (1)

$5.98
matt
Honda Civic Valve Spring Retainers (11)

$12.54 - $1,241.95
matt
Honda Civic Valve Springs (11)

$27.44 - $813.69
matt
Honda Civic Valve Springs And Retainers (3)

$199.15 - $465.95
matt
Honda Civic Valves (17)

$16.65 - $291.99
matt
Honda Civic Vertical Doors (1)

$1,529.15
matt
Honda Civic Washers (1)

$69.99
matt
Honda Civic Water Neck Adapters (1)

$39.00
matt
Honda Civic Water Pumps (2)

$3.29 - $430.00
matt
Honda Civic Wheel Spacers (1)

$59.32
matt
Honda Civic Wheel Studs (2)

$4.06 - $70.40
matt
Honda Civic Wind Deflectors (4)

$55.00 - $114.95
matt
Honda Civic Windows (2)

$207.29 - $705.13